Skip to main content

Projekt

Framtidsfrämjande projekt

Campus Falkenberg deltar i framtidsfrämjande projekt och får stöd från Europeiska unionen och Europeiska socialfonden för detta.

Hållbarhet i West - ESF-projekt

Vi spelar en viktig roll som motor för ett hållbart arbetsliv. Det innebär att utbildningen måste ha tydliga incitament från politiskt håll, samverka med arbetslivet och myndigheter för att främja hållbarhet. Utbildningen måste aktivt arbeta för att integrera hållbarhetsperspektivet i sin verksamhet och utbildningar.

Projektet pågår från 1 januari 2024 till 31 december 2025 och i detta medverkar Falkenberg, Gullspång, Färgelanda, Lysekil och Tanum.

Omställning i West - ESF-projekt

Samhället står inför en omställning där det ställs nya krav för att klara kompetensförsörjningen och i detta är vuxenutbildningen en viktig aktör. För att omställningen ska bli effektiv behöver vuxenutbildningen ställa om och utveckla verksamheten samt verka för ökad medvenhet om vuxenutbildningens roll i ett bredare samhällsperspektiv. Detta ska bidra till att möta upp utmaningarna som de förändrade komptenskraven som arbetsmarknaden kräver i form av adekvata utbildningar.

Projektet pågår från 1 augusti 2023 fram till 31 juli 2025 och i detta medverkar Falkenberg, Mölndal, Bengtsfors, Lysekil och Skaraborg.

IMpuls - ESF-projekt

Campus Falkenberg har en roll att stötta kommunen och IM i projektet IMpuls. Projektet, som har beviljats medel från Europeiska unionen för att satsa på verksamhet inom IM, tar bland annat fram utbildningar anpassade för KAA-elever. I Falkenbergs kommun ser vi ett behov av ökat fokus på dessa grupper av flera olika anledningar. Antalet IM-elever som går ut gymnasiet utan fullständiga betyg har under en längre tid varit i väldigt högt, endast ett fåtal av dessa elever har uppnått målen och är långt ifrån arbetsmarknaden.

Huvudsyftet med projektet är:

  • Att antalet IM-elever ökar sin närvaro, får ökat välmående och progression, samt att det sker färre avhopp och att fler motiveras till studier för att nå behörighet.
  • Att antalet IM-elever som fullföljer sin gymnasieutbildning och närmar sig arbetsmarknaden ökar.
  • Att antalet KAA i Falkenbergs kommun som återgår till studier och närmar sig arbetsmarknaden ökar.

Projektet pågår från 1 januari 2023 till 31 december 2025 och omfattar Falkenberg.